Historie Mišovic

Nejstarším svědectvím o lidech v místech dnešních Mišovic je zlomek misky germánského původu. Germáni obývali naše území od počátku 1. století, kdy vytlačili keltský kmen Bójů, do doby stěhování národů (5. a 6. století - na Písecku zatím nedoloženo), kdy k nám přišli slované.

První zmínka o Mišovicích pochází z roku 1323, kdy byly společně s hradem Zvíkovem, ke kterému patřily, zastaveny králem Janem Lucemburským, který peníze potřeboval na hrazení válečných výprav a nákladného rytířského života po vzoru francouzského dvora, Petru z Rožmberka. Nálezy tuhových nádob ze 13. století ale svědčí o tom, že Mišovice existovaly už nejméně století předtím.

Po spletitých cestách dědických a sňatečních se Mišovice dostaly při dělení zvíkovského panství roku 1534 do podílu Bohuslava ze Švamberka na Orlíce. Po 41 letech se ale Mišovice opět vrátily ke zvíkovskému panství. V té době se prameny prvně zmiňují o "svobodnickém statku" Mišovských z Bodláku. Ti pravděpodobně také nechali postavit boží muka na návsi. Roku 1600 koupil tento statek Jan Jiří ze Švamberka a na Orlíce pro svou manželku Colonu z Felsu. Sedmnáct let nato rozdělil tento statek a prodal ho - včetně "výsadní krčmy" (dnes č.p. 1). Tuto krčmu od něho koupil Jan Klacek (tkalec) a to za 80 kop míšenských. O historii této krčmy se zmiňuje obecní kronika:

R. 1642 z poručení uroz. pána Adama Khopergera, na ten čas hejtmana panství Orlického a Zvíkovského, pošacována byla tato krčma "od několika let pustá" za 30 kop pro Bartoně ze vsi Pliškovic.

V roce 1672 se opět změnil majitel krčmy; Václav Švec za ni zaplatil 31 kop. O dva roky později ale získal krčmu opět Bartoň za stejnou cenu. Roku 1684 krčma vyhořela. O čtyři roky později byla opět postavena z knížecích zdrojů a prodána Jakubu Hlavínovi za 141 kop. Na závěr historie mišovické výsadní krčmy ještě jedna citace z obecní kroniky:

Celá výplatní suma byla skládána do důchodu za starý pivní dluh a stavební náklad. Šenkovati se přestalo r. 1793.

Kaplička stojící na návsi byla postavena roku 1875 z příspěvků. O její postavení se především zasloužil J. Žák.